Salta el contingut

Estiu, temps per demanar subvencions

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 24 de juliol de 2020. Temps de lectura: 2'

Vista del pati d'un edifici del segle XVIII Pati d'un edifici del segle XVIII a Barcelona. Font: wikimedia commons. Autor: Aikaterini Filippakopoulou

Actualment, hi ha dues convocatòries obertes per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges. Es tracta de convocatòries anuals. Veiem les característiques principals de cada una d'elles.

AJUTS PER A L'ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A PERSONES GRANS A GIRONA, TARRAGONA, LLEIDA I TERRES DE L’EBRE

Actuacions subvencionables

Obres en l'interior dels habitatges que tenen com a objectiu:

a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; instal·lació de mesures de seguretat per detectar fuites; i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:

c.1) Cambra higiènica: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments, i col·locació d'ajudes tècniques.

c.2) Cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.

c.3) Altres peces: l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

Import

L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000€ per habitatge. Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) d'acord amb les taules publicades a la pròpia convocatòria.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL

L'objecte de la convocatòria és fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

En poden ser beneficiaris les comunitats de propietaris; les agrupacions de comunitats de propietaris, els propietaris d'edificis residencials que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal; els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o en filera; les societats cooperatives compostes per propietaris d'habitatges; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

L’edifici ha de disposar abans de la sol·licitud de la subvenció de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica.

Les actuacions subvencionables s'agrupen en 2 línies.

Línia 1: Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat

a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció o refrigeració.

b) La instal·lació (o millora) de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació.

c) La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables.

d) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació.

e) La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi i la reutilització d'aigua.

f) La millora d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics a l'interior dels habitatges i als espais comuns.

g) Les actuacions que millorin la protecció contra el soroll.

h) Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible, com ara la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o l'adequació d'aparcaments de bicicletes.

i) Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.

j) La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.

k) Actuacions per reduir la concentració de radó.

El conjunt de les actuacions de les lletres a), b) i d) anteriors, ha d'aconseguir un determinat percentatge de reducció de la demanda energètica de l'edifici segons la zona climàtica on es trobi ubicat.

Línia 2: Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Actuacions de conservació

a) Les deficiències relatives a fonaments, l'estructura i les instal·lacions (edificis construïts o acabats abans de l’any 1996).

b) Les deficiències relatives a l'envolvent de l'edifici, cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres (edificis construïts o acabats abans de l’any 2007).

Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.

b) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors.

c) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.

d) La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones.

e) Qualsevol intervenció que millori els paràmetres normatius de de seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Import

La quantia màxima sobre el pressupost protegible per cada tipologia d'intervenció és del 30-35%, i de entre 3.000 i 6.000 € per intervenció. Això significa, en termes generals, que es poden projectar diverses intervencions que corresponguin a línies d'actuació diferents. La quantia màxima de subvenció per habitatge no podrà superar, en termes generals, els 14.000 €. Per exemple, podríem tenir un conjunt d'intervencions, el pressupost protegible de les quals fos 40.000€, la subvenció ens podria cobrir 14.000€, i el nostre pressupost baixaria a 26.000€.

El termini de presentació de sol·licituds per a ambdues convocatòries finalitza el 18 de setembre de 2020.