Salta el contingut

La ITE, quan més aviat, millor

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 5 d'octubre de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Montblanc Montblanc. Autor: Fagairolles 34. Llicència: CC BY-SA. Font: Wikimedia Commons

Aquest article complementa la notícia apareguda la setmana passada al setmanari Nova Conca, on s’anunciava el creixement de les ITEs, aportant una mica d’informació tècnica sobre les mateixes.

Què és una ITE i quins edificis han de passar-la?

La ITE és la ITV dels edificis. Les inicials responen a Inspecció Tècnica dels Edificis. El seu objectiu és esdevenir una eina per tal de conèixer l’estat dels nostres edificis, així com també les possibilitats de millora i la necessitat de programes de rehabilitació, si és el cas.

Han de passar la ITE tots els edificis plurifamiliars d’habitatges i també els habitatges unifamiliars entre mitgeres que tinguin més de 45 anys d’antiguitat. També serà imprescindible passar la ITE tots els edificis o habitatges que es vulguin acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitació, encara que no tinguin 45 anys d’antiguitat.

En la majoria dels casos, quan s’acosta la data límit per passar la ITE, es rep una carta recordant la necessitat de realitzar-la. En el cas d’habitatges que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els 45 anys, no estan obligats a passar la ITE fins que caduqui la cèdula.

Primera part. Inspecció i informe

La propietat ha d’encarregar la realització de la ITE a un tècnic competent, en aquest cas, arquitecte o aparellador, el qual inspeccionarà visualment els elements comuns de l’edifici. Posteriorment a la inspecció, el tècnic en qüestió elaborarà un IITE, l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, que contindrà la següent informació:

  • Indentificació de l’edifici i del seu estat de conservació.
  • Enumeració de les deficiències detectades i si són lleus, importants, greus o molt greus.
  • Recomanacions per millorar en els camps de l’accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica.
  • Indicacions per al manteniment i la conservació de l’edifici.

Segona part. Certificat d’Aptitud

Una vegada fet l’informe, cal demanar el Certificat d’Aptitud de l’edifici a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La vigència del certificat estarà en funció de les deficiències detectades. Si no hi ha deficiències o són lleus, el certificat tindrà una validesa de 10 anys. Si hi ha deficiències importants, la validesa serà de 6 anys, i si són greus o molt greus, 3 anys si s’executen les mesures cautelars indicades i si no s’executen, no es podrà obtenir el Certificat d’Aptitud. En el cas de deficiències importants o greus, caldrà, a més, elaborar periòdicament un informe de verificació per anar controlant l’estat de les deficiències.

Tanmateix, cal deixar clar que les deficiències es qualificaran com a greus o molt greus només si existeix un risc imminent per a persones o béns, on seria necessari adoptar mesures de seguretat urgents, això sí, a càrrec de la propietat de l’edifici.

Tercera part. El programa de rehabilitació

Si l’informe descriu l’existència de deficiències, la propietat de l’edifici ha d’aprovar un programa de rehabilitació que inclogui la planificació de les intervencions necessàries de rehabilitació, conservació i millora, establint prioritats d’intervenció i costos orientatius. Bàsicament, l’objectiu d’aquest programa de rehabilitació és que l’estat de l’edifici no empitjori.

Quant costa una ITE?

No hi ha preus fixes, els honoraris dels tècnics són lliures. Tanmateix, les ITEs comporten bastanta feina d’inspecció, si està ben feta. Per tenir una idea, els preus poden anar des dels 350 € fins a més de 1.000 € en funció del nombre d’habitatges a inspeccionar.

Cal estar atents a les subvencions, doncs també se’n concedeixen per passar ITEs. L’administració és conscient de l’antiguitat de gran part del parc d’habitatges i les subvencions pretenen ser una ajuda per als propietaris. Pot semblar que la ITE posa pressió sobre els propietaris dels edificis. Tanmateix, són els propietaris dels edificis els responsables últims de mantenir-los en bon estat.

Recomanació final

No esperem a passar la ITE, tant si el nostre edifici té deficiències com si no. Si té deficiències, retrassar el tràmit no ens servirà de gaire, i amb la ITE tindrem més oportunitats d’aconseguir ajudes per rehabilitar el nostre edifici. Si no té deficiències, ens estalviarem maldecaps i aconseguirem un certificat vàlid per 10 anys.