Salta el contingut

Llicències urbanístiques i silenci administratiu

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 21 de septembre de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Paisatge urbà rural Dibuix de l'Aliança del Poblenou. Autor: Xavier Badia Castellà. Llicència: CC BY-SA. Font: wikimedia commons

En l’article d’aquesta setmana m’agradaria introduir-vos la figura del silenci administratiu, amb la qual els arquitectes i la població en general ens trobem alguna vegada a l’hora de relacionar-nos amb l’administració pública.

Per redactar-ho, m’he basat en l’article de l’Assessoria Jurídica del COAC que va elaborar sobre la qüestió arran d’una recent jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Què és el silenci administratiu?

Quan es presenta qualsevol sol·licitud a l'Administració Pública, pot passar que no respongui en el termini fixat per llei, encara que, en general, aquesta tendència està disminuint, precisament pels efectes que el silenci administratiu pot arribar a tenir.

Quan s’esgoten els terminis que fixa la llei, aquesta manca de resposta s’anomena silenci administratiu. Segons el tipus de sol·licitud i segons l’Administració responsable de donar-hi resposta, el silenci administratiu podrà significar un NO (silenci negatiu) o un SÍ (silenci positiu) a la nostra sol·licitud.

Per simplificar les coses, direm simplement que el dret administratiu obliga a l’administració a resoldre qualsevol sol·licitud, encara que ho faci fora de termini.

Això deixaria el sol·licitant en molt mala posició, ja que significaria que, a la pràctica, l’Administració no té límit de temps per contestar peticions.

És útil el silenci administratiu?

Aquí apareix la utilitat de la figura del silenci administratiu, perquè, un cop exhaurits els terminis sense que l’Administració pertinent hagi respost la nostra sol·licitud, podrem entendre la sol·licitud acceptada o denegada segons el cas i, per tant, actuar en conseqüència sense haver d’esperar indefinidament una resposta explícita, que per llei, tard o d’hora ens ha d’arribar.

El cas de les llicències urbanístiques

Les lleis que regulen cada procediment estableixen els terminis per resoldre sol·licituds i també el significat positiu o negatiu de la manca de resposta dins de termini.

En general, el termini màxim per resoldre i notificar la resolució no podrà ser superior a sis mesos, segons l’article 22 de la llei 39/2015, de procediment administratiu estatal.

En particular, el termini màxim per resoldre llicències urbanístiques és de dos mesos quan cal projecte i d’un mes quan no cal projecte, tal i com estableix l’article 81 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya (ROAS). Aquest termini es pot suspendre per raons legals, si per concedir la llicència cal demanar altres informes o aprovacions, o cal afegir o modificar la documentació que acompanya la sol·licitud.

Competència catalana

El Tribunal Constitucional va establir en la sentència 143/2017, de 14 de desembre, que la competència per determinar si el silenci administratiu en el cas de llicències urbanístiques en sòl urbanitzable és positiu o negatiu correspon a les comunitats autònomes, mentre que la competència per determinar el signe del silenci administratiu en intervencions en sòl no urbanitzable és estatal.

Així doncs, l’article 82 del ROAS ens diu que s’estableix el silenci positiu com a norma general, exceptuant alguns casos ja previstos per llei.

Podem obtenir llicència amb silenci administratiu?

Doncs sembla que sí, sempre que l’Administració pertinent no hagi resolt dins dels terminis legalment establerts. Així hi tot, la legislació estableix excepcions i no podrem obtenir llicència amb silenci administratiu en els següents casos:

  • si la sol·licitud de llicència va en contra de la legislació i planejament urbanístics vigents, incloent cessió d’espais per vials i zones verdes o pagament de quotes en cas d’urbanitzacions, etcètera;

  • si la sol·licitud de llicència comporta atorgar al sol·licitant o a tercers facultats sobre béns públics;

  • si falten informes necessaris per determinar si es concedeix la llicència sol·licitada.

Per tal de procedir, és extremadament recomanable que el sol·licitant demani un certificat de silenci administratiu a l’administració en qüestió. Aquest certificat es pot demanar en qualsevol moment a partir del primer dia després d’exhaurir-se el termini, i s’ha d’expedir en un màxim de 15 dies hàbils des de la data de la sol·licitud d’aquest certificat.

En el certificat s’especificarà si el silenci és positiu o negatiu. Si és negatiu, és pot impugnar en el termini de dos mesos seguint els tràmits establerts per llei. Si el silenci és positiu, podem tirar endavant amb l’execució de les obres per les quals s’ha demanat llicència.

Desitjo que aquesta informació us hagi resultat d’interès, sinó avui, potser més endavant us podrà ser útil, sempre i quan segueixi la normativa vigent.