Salta el contingut

Subvencions edificis d'habitatges 2019

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 20 de setembre de 2019. Temps de lectura: 2 minuts

Plaques solars fotovoltaiques. Font: Wikimedia Commons. Autor: Enric. Llicència: CC BY-SA

Aquesta setmana s'acaba el termini de presentació de sol·licituds per a obres de rehabilitació d'edificis residencials.

L'objecte de la convocatòria ha sigut fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. L'import destinat ha estat de 8.400.000 €.

Les actuacions subvencionables s'han agrupat en dues línies.

La primera línia, enfocada a fomentar la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. S'hi han pogut acollir tant les actuacions en edificis d'habitatges, blocs de pisos, com les actuacions en habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera (Resultat d’un IITE amb o sense deficiències).

La segona línia, centrada en el foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, remarcant que les actuacions de conservació subvencionables han sigut aquelles resultat d’un IITE amb deficiències importants, greus i molt greus, mentre que les actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat han sigut subvencionables tant si l'IITE tenia deficiències com si no.

Un requisit fonamental per a accedir a les subvencions és que l'edifici o habitatge ha d'haver realitzar la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) i també el Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) amb la qualificació energètica corresponent a l'edifici.

En la primera línia, les actuacions han d'aconseguir una reducció de la demanda energètica global de l'edifici entre un 20 i un 35%. Aquí en teniu alguns exemples.

 • La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions a la façana, coberta, fusteries, etc, incloent-hi la instal·lació de dispositius bioclimàtics i d'ombra.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic.
 • La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa, geotèrmia i aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària.
 • La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, la implantació de xarxes de sanejament separatives i sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials al mateix edifici o a la parcel·la, o que redueixin el volum d'abocament a la xarxa pública de sanejament.
 • La millora d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics a l'interior dels habitatges i als espais comuns de les edificacions.
 • Les actuacions que millorin els paràmetres de protecció contra el soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible, com ara la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l'adequació de zones i instal·lacions d'aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.
 • Actuacions en què el tractament permeti reduir de forma efectiva en l'interior de l'edificació la mitjana anual de concentració de radó.

En la segona línia, i en termes generals, aquests són alguns exemples de les actuacions subvencionables:

 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, i instal·lacions.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.
 • La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, i els seus corresponents elements d'informació i avís lluminós o sonor.
 • La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.
 • La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones o persones amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori la seguretat d'utilització i l'accessibilitat.

La quantia màxima de subvenció per habitatge s'ha situat entre els 3.000€ i els 6.000€, i equivalent al 30-40% del pressupost subvencionable.

Les obres es poden iniciar després de la resolució de concessió de la subvenció. L'únic requisit previ indispensable serà disposar de la ITE i el CEE.

Molts edificis que haurien d'haver fet la ITE encara no l'han fet. Tanmateix, si esteu pensant en fer alguna actuació de rehabilitació al vostre edifici i voleu optar a subvenció, fer la ITE, i el CEE, serà un requisit imprescindible. Esperem noves subvencions a mitjans de maig de l'any 2020. Esteu atents. Aprofitem-les en la mesura del possible.