Salta el contingut

Préstecs al 2% per a rehabilitar edificis d’habitatges

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 7 de febrer de 2020. Temps de lectura: 2 minuts

Panoràmica del conjunt històric de Tarragona Tarragona. Font: wikimedia commons. Autor: Aniol / CC BY-SA

Les dades de projectes visats al Col·legi d’Arquitectes durant l’any 2019 mostren que la superfície construïda visada és baixa. El percentatge de creixement ha estat del 4,8%, inferior al del 2018 que va ser del 15%. Aquesta dada mostra una desacceleració de l’activitat, que d’altra banda, preveu també Euroconstruct (grup europeu d’estudi i anàlisi del mercat de la construcció) fins al 2022.

Pel que fa a l’habitatge, s’han visat un total de 15.853 habitatges, xifra insuficient segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que considera que en el període 2020-2024 caldria construir, o rehabilitar, anualment, 26.300 habitatges per cobrir les necessitats existents. Així veiem que les xifres visades tampoc corresponen a les necessitats reals.

Per altra banda es constata que l’activitat es concentra en projectes d’obra nova, deixant de banda la rehabilitació, que tanta falta fa, ja que el 70% del parc residencial a Catalunya data d’abans dels anys 80. La rehabilitació implica millorar el nostre entorn i també reprsenta, en general, una actitud més sostenible. Però, tot i així, costa rehabilitar, es conclou que no hi ha suficients incentius per als propietaris o promotors. Es constata una manca d’estratègia en la renovació urbana, sense polítiques clares ni instruments definits i de fàcil accés enfocats a l’habitatge.

Tanmateix, la Demarcació de Tarragona ha estat una de les demarcacions que ha crescut més, gràcies a alguns projectes industrials i també, en aquest cas, d’habitatge, augmentant un 54% respecte l’any anterior, concentrats en el Tarragonès i Baix Camp.

Tarragona, Plaça dels Sedassos Tarragona. Font: wikimedia commons. Autor: Malopez 21 / CC BY-SA

Després de conèixer aquestes dades, també s’han donat a conèixer els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per finançar obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges. Aquests ajuts, pels quals encara no s’ha obert la convocatòria, estan destinats a actuacions de millora dels edificis, els quals han de tenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici, IITE.

S’hi poden acollir tan edificis amb deficiències com edificis sense deficiències. En el primer cas, les obres es centrarien a actuar i esmenar les deficiències que la Inspecció Tècnica hagi detectat, per exemple, millorar la estanqueitat de l’edifici. En el cas d’edificis sense deficiències, també podran optar a aquests ajuts si realitzen actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat, per exemple instal·lació d’energies renovables o millora de l’accessibilitat.

Els beneficiaris dels ajuts seran sempre les comunitats de propietaris, en edificis on el 70% de la superfície sobre rasant estigui destinada a habitatge i el 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual i permanent (propietaris o llogaters).

Per poder accedir als ajuts la comunitat de propietaris haurà de disposar de l’informe d’avaluació de l’edifici (IAE), que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), el certificat d’eficiència energètica (CEE) i l’etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.

L’import mínim del préstec és de 30.000 € per comunitat i un màxim de 20.00 € per habitatge. Es tracta d’un préstec amb un interès fix del 2% i un termini d’amortització de 15 anys.

Els imports que són susceptibles de rebre el préstec són: a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

Els imports que no entren dins el préstec són: a) Impost sobre construccions i serveis (ICIO) i les taxes de llicència b) Costos de redacció dels projectes, informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, totes elles necessàries prèviament a la sol·licitud del préstec.

Es pot sol·licitar el préstec amb obres sense iniciar i també per a obres iniciades i no finalitzades. La documentació a aportar en les diferents fases del procediment, les obligacions de les comunitats de propietaris per la sol·licitud del préstec, així com els aspectes tècnics s’han de consultar al text íntegre de les bases i als seus annexes.