Salta el contingut

Ascensor exterior en bloc d'habitatges

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 22 de març de 2019. Temps de lectura: 2 minuts

Carrer Goya, 12, de Tarragona. Font: Google Maps.

Deixeu-me que us parli d’un projecte molt interessant que s’està executant a Tarragona, concretament al carrer Goya, número 12. En parla la revista TAG nº 84 del Col·legi d’Aparelladors de Tarragona.

Es tracta de la rehabilitació d’un bloc d’habitatges dels anys 60 que no tenia ascensor. El projecte, en execució, és dotar d’ascensor aquest bloc d’habitatges. Com en altres casos, no hi havia espai suficient, ni a la caixa d’escala, ni als patis, per posar un ascensor que complís amb els requeriments de la normativa actual, la llei d’accessibilitat, 13/2014, de 30 d’octubre.

Solució: construir l’ascensor fora del bloc d’habitatges.

Vivim en un país amb un parc d’habitatges molt antic, que no s’ajusta a les necessitats actuals, entre elles, la necessitat de tenir uns habitatges més accessibles, sobretot, pensant en la població de més edat. En moltíssims casos, els blocs d’habitatges construïts durants els anys 60 i 70 no disposen d’ascensor, i també en molts altres casos els ascensors existents no s’ajusten a la normativa vigent.

La llei d’accessibilitat, diu en el seu punt 1 de l’article 59 que els elements necessaris per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents no són computables als efectes d’ocupació del sòl, volum edificable ni distàncies mínimes entre edificacions contigües o límits de parcel·la. Aquest punt és fonamental, doncs dóna molta flexibilitat a l’hora de plantejar noves idees per a donar resposta al dret a tenir un habitatge accessible.

Aquesta llei també diu, en el seu punt 3 de la disposició addicional segona, que els ajuntaments han de tramitar i aprovar definitivament en el termini de dos anys una modificació puntual del planejament urbanístic vigent per tal d’incorporar les determinacions pertinents per a fer possible la instal·lació d’ascensors en edificis existents, i així, ser més àgils en les respostes a les sol·licituds que es presentin. És a dir, el dret a l’accessibilitat es considera fonamental i els ajuntaments s’han d’adaptar a aquest fet.

En el cas que ens ocupa, el planejament urbanístic de Tarragona va aprovar definitament el 2018, la modificació per la qual es permet l’ocupació d’espais lliures o de domini públic per a instal·lar-hi ascensors, així com superfícies comuns d’ús privatiu (vestíbuls, replans, porxos, ...) quan es justifiqui la impossibilitat tècnica o econòmica d’instal·lar aquests elements a l’interior de l’edifici existent, tot garantint, en qualsevol cas, la funcionalitat del sistema o espai afectat.

En aquest cas que us explico, l’edifici existent és un bloc de sis plantes i dotze habitatges en total. Els veïns van començar els tràmits fa dos anys i està previst que les obres s’acabin durant la primavera d’enguany. Imagineu-vos que aquest ascensor, que és el primer que es construeix a Tarragona a la via pública, ocupa dues de les places d’aparcament que hi ha davant de l’immoble i es connecta amb el volum principal mitjançant unes passarel·les que obren al que eren abans les galeries dels respectius pisos, deixant la vorera lliure per al trànsit dels vianants.

L’aspecte del carrer Goya canviarà, per a millorar, ja que dota del dret d’accessibilitat a 12 veïns sense afectar la funcionalitat dels sistemes afectats, només s’han «perdut» dues places d’aparcament.

No cal dir que, els veïns, estan contents amb la millora, que a més, revaloritza els pisos de forma notable. També cal tenir en compte que relativament és una obra poc costosa, perquè es construeix a l’exterior, sense haver de fer excessius enderrocs a l’interior de l’edifici existent. Evidentment, s’ha d’estudiar i plantejar el projecte més idoni en cada cas, però aquest projecte definitivament és molt encertat.

Nous plantejaments per a dotar d’ascensors edificis existents són possibles i a més, la normativa ho permet.